0484 58 58 58

Compu-IT BVBA – Algemene verkoopsvoorwaarden.

Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Compu-IT BVBA en naargelang het geval, de professionele of particuliere klant (of hierna beiden de “klant” naar gelang het geval). Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door Compu-IT BVBA en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn.

1. Bestellingen

Alle bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren en kunnen enkel door Compu-IT BVBA aanvaard worden mits de contante betaling van de volledige aankoopprijs en de leveringskosten voor leveringen buiten het verkooppunt. Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt Compu-IT BVBA zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die Compu-IT BVBA dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering. Compu-IT BVBA zal echter zijn winstmarge niet aanpassen of wijzigen. Ingeval van annulatie van een bestelling, is Compu-IT BVBA gerechtigd een annulatiekost aan te rekenen, met een minimum van de aangerekende of voorziene leveringskost.

2. Prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen btw, bebat, Recupel, Auvibel, Reprobel en andere taksen inbegrepen in de prijs, aan het geldende tarief. Alle prijzen zijn in Euro/€. Compu-IT BVBA is niet aansprakelijk voor affichagefouten. Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry en contant betaalbaar bij aankoop, tenzij de verkoop het voorwerp uitmaakt van een kredietaanvraag. Bijkomende diensten (transport, levering, installatie, financiering,…) zijn aldus niet inbegrepen en kunnen slechts geleverd worden mits de voorafgaandelijke betaling ervan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Levering

Alle goederen worden afgeleverd in het Compu-IT BVBA verkooppunt. Alle leveringen zullen worden geregeld d.m.v. een specifieke, geschreven overeenkomst. Alle leveringen buiten de winkel dienen schriftelijk opgesteld te worden en kunnen enkel door Compu-IT BVBA aanvaard worden mits de voorafgaandelijke contante en onmiddellijke betaling van de volledige aankoopprijs en van alle leveringskosten. Er wordt geen betaling meer aanvaard op het ogenblik van de fysieke aflevering buiten de winkel of erna. Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild, tenzij overeenkomstig de garantiebepalingen zoals bepaald in artikel 9 van deze algemene voorwaarden. Ingeval van annulatie van een levering buiten de winkel, is Compu-IT BVBA gerechtigd een annulatiekost aan te rekenen, met een minimum van de aangerekende of voorziene leveringskost. De professionele koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

4. Leveringstermijn

De leveringstermijnen zijn niet bindend voor Compu-IT BVBA en kunnen dan ook geen essentieel element van de verkoopovereenkomst vormen. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Interventies

Alle interventies worden gefactureerd tenzij anders overeengekomen. Dit voor interventies op afstand, interventies ter plaatse en interventies in de winkel / atelier.

6. Overdracht van eigendom en risico’s

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van Compu-IT BVBA over op de klant na volledige betaling van de totale verkoopprijs. Niettegenstaande deze clausule van eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s van verlies of beschadiging met betrekking tot de geleverde goederen op de klant over op het moment van de levering en voor professionele klanten op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken. Zolang Compu-IT BVBA, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van Compu-IT BVBA kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel 5. De professionele klant zal Compu-IT BVBA verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal Compu-IT BVBA op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

7. Recht tot ontbinding

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en Compu-IT BVBA, is Compu-IT BVBA gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan Compu-IT BVBA. Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 dagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is Compu-IT BVBA gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding. Compu-IT BVBA is gerechtigd, ingeval de betaalde goederen niet door de klant werden afgehaald in de winkel binnen de overeengekomen termijn, met een maximum van 1 maand vanaf de datum van aankoop, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij de betaalde prijs geldt als schadevergoeding.

8. Betalingen – Nalatigheidsinteresten – Forfaitaire schade – Annulatiekosten

Behoudens schriftelijk akkoord van Compu-IT BVBA betreffende betalingstermijnen, dient de betaling (van de factuur) contant te gebeuren bij de afhaling van de goederen, waarbij het reeds betaalde voorschot in mindering zal worden gebracht van de totale verschuldigde prijs. Elke op de vervaldatum onbetaalde factuur verleent Compu-IT BVBA, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, het recht op nalatigheidsinteresten van 10% per jaar alsook op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de gefactureerde prijs, met een minimum van € 50. Ingeval van annulatie van een bestelling, worden de eventuele reeds betaalde voorschotten niet terugbetaald en worden zij beschouwd als de door de klant verschuldigde annulatiekosten.

9. Overdracht van eigendom en risico’s

9.1. Particuliere klant: Compu-IT BVBA biedt 24 maanden garantie voor een uitsluitend niet-professioneel gebruik van het aangekochte product door een consument (particuliere klant), voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op de in artikel 9.2. genoemde datum. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.

Professionele klant: Compu-IT BVBA biedt 12 maanden garantie voor professioneel gebruik van het aangekochte product, voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op de in artikel 9.2. genoemde datum. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 10 dagen volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Compu-IT BVBA of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt Compu-IT BVBA er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant.

9.2. Enkel de factuur, het kasticket of de aankoopbon (voor professionelen enkel de factuur) gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van Compu-IT BVBA. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument.

9.3. Deze garantie is enkel van toepassing op roerende lichamelijke zaken en is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.

9.4. Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend):

   • in geval een derde partij, die niet rechtmatig door Compu-IT BVBA werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld;
   • in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp;
   • in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is;
   • voor wat betreft de wettelijke garantie voor consumten/particulieren: in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.

9.5. De gebrekkige goederen dienen volledig leeg te zijn bij de teruggave. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de gebrekkige goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover ze vermeld werden op de reparatiebon op het moment van de teruggave of afgifte van de herstelde of vervangen goederen. Compu-IT BVBA is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd.

Ingeval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van Compu-IT BVBA ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de goederen.

Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is Compu-IT BVBA niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen, onverlet de overige bepalingen van art.8, meer in het bijzonder art. 9.1.

Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Compu-IT BVBA in dit verband. Compu-IT BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.

10. Aanvragen tot terugvordering van betaalde BTW.

Alle aanvragen tot recuperatie of terugvordering van betaalde BTW op aangekochte goederen, door niet-EU inwoners of diplomaten, evenals het nazicht van de wettelijke voorwaarden tot terugbetaling, dienen uitsluitend gericht te worden aan externe gespecialiseerde, door Compu-IT BVBA aangewezen, partners. De klant aanvaardt zich te schikken naar de toepasselijke algemene voorwaarden van deze partners. Meer informatie over deze partners en de algemene voorwaarden bij de infobalie.

11. Aansprakelijkheid

Compu-IT BVBA is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid van Compu-IT BVBA is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de aangekochte goederen.

12. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

12.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

12.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen Compu-IT BVBA en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Compu-IT BVBA en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waarin Compu-IT BVBA gevestigd is.